Všeobecné obchodné podmienky

Čl. I. Úvodné ustanovenia, účel, oblasť platnosti

Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len VOP) je vytvoriť právny rámec vzťahov medzi strediskom Villa Betula Resort*** v Liptovskej Sielnici  a jeho klientmi s cieľom zabezpečiť informovanosť klienta o podmienkach poskytovaných služieb.

Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy (dohody), ktorou sa hotel zaväzuje k poskytnutiu služieb a klient k úhrade dohodnutej ceny. Právny vzťah medzi strediskom Villa Betula Resort*** a klientom vyplývajúci zo zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne-záväznými predpismi Slovenskej republiky.

Platí domnienka, že klient sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil, iba že by preukázal, že prístup k nim bol zmarený zavinením hotela (strediska). Tieto všeobecné obchodné podmienky sú pre stredisko Villa Betula Resort*** záväzné dňom ich zverejnenia a pre klienta okamihom objednania služby.

Čl. II. Definícia pojmov

1.Klientom sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí zmluvu o poskytnutí služieb so strediskom Villa Betula Resort***.

2. Strediskom Villa Betula Resort*** sa rozumie prevádzka spoločnosti

XO corp. s. r. o.
Pionierska 1587/13
831 02 Bratislava - Nové Mesto

IČO: 36424285
IČ DPH: SK2021904995
Výpis z OR Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 125246/B
(ďalej len hotel)

3. Službou sa rozumie akákoľvek činnosť vykonávaná hotelom v súlade s jeho predmetom podnikania, najmä však ubytovacie, stravovacie, wellness a kongresové služby.

4. Skupinou sa rozumie spravidla 6 a viac osôb, ktoré si rezervujú ubytovanie v rovnakom termíne príchodu a odchodu.

5. Podujatím sa rozumie spoločenská akcia, ktorej sa zúčastňuje väčší počet osôb spojená s poskytnutím viacerých druhov služieb hotela. Ak nie je dohodnuté inak platí, že objednávateľ podujatia je jeho organizátorom.

6. Okamih úhrady je čas, kedy oprávnený získal možnosť disponovať uhradenými prostriedkami, t.j. dňom pripísania na účet, prevzatím v pokladni a pod.

7. Škodou sa rozumie skutočná škoda a ušlý zisk. Škoda sa nahrádza v peniazoch; ak však o to oprávnená strana požiada a ak to je možné, nahrádza sa škoda uvedením do predošlého stavu.